Forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Planering och genomförande av forskarutbildningen görs i olika steg, som kräver dokument av olika slag såsom instruktioner, rutiner, blanketter och processbeskrivningar. Instruktioner, rutiner och processbeskrivningar finns i Centuri, och listas nedan under rubrikerna INNAN, UNDER och DISPUTATION med länkar till Centuri. 

För hantering av de olika momenten INFÖR och UNDER forskarutbildningen, samt för DISPUTATION skall ärenden skapas här i e-tjänsten genom att klicka på knappen ”Starta ärende”. De blanketter som krävs för de olika ärendena finns att hämta genom att klicka på ”Hämta blankett”. För blanketter markerade med *gäller att de signeras i systemet och du skall då spara ner blanketten på din dator, fylla i och sedan bifoga ärendet, för att signera i systemet. För blanketter utan sådan markering gäller att du spar ner blanketten på din dator, fyller i, skriver ut, fyller i/signerar, skannar in och bifogar ärendet. ​​​​​​

Observera att instruktioner om vilka bilagor som skall biläggas finns i respektive blankett.

Följande ärende skall skapas i separata ärenden:

 1. INFÖR utbildning på forskarnivå
 • Ansökan om huvudhandledarskap
  Skall göras av forskare vid SHH inför ansökan om att inrätta ett nytt forskarutbildningsprojekt.
 • Ansökan om inrättande av forskarutbildningsprojekt
  Skall göras av forskare vid SHH som önskar inrätta ett nytt forskarutbildningsprojekt, minst två veckor innan schemalagt möte i Antagningsnämnden.
 • Ansökan om bedömning av grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå
  Skall göras av den person som önskar bli antagen till SHH för studier på forskarutbildningsnivå. Denna ansökan måste vara godkänd innan potentiell student kan antas till utbildning på forskarnivå.
 • Ansökan om att student skall antas till utbildning på forskarnivå
  Görs av forskare vid SHH som önskar att en viss person antas till forskarutbildning vid SHH.

Relevanta dokument:
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid SHH
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå FORVÅ1
Regelverk för utbildning på forskarnivå vid SHH
Process för antagning av doktorand till forskarutbildning vid SHH

 1.  UNDER utbildning på forskarnivå
 • Individuell studieplan*
  En individuell studieplan (ISP) skall skickas in fyra gånger under forskarutbildningen – 1) inför ISP-seminarium i Antagningsnämnden ca två månader efter registrering, 2) vid ettårsuppföljningen, 3) vid halvtidskontrollen samt 4) vid treårsuppföljningen. Den första gången skall en forskningsplan (blankett ”Mall forskningsplan”) bifogas i ärendet. Om betydande ändringar görs i forskningsplanen under utbildningen skall en reviderad forskningsplan bifogas vid ettårsuppföljning, halvtidskontroll och/eller treårsuppföljning.
 • Ettårsuppföljning*
  Efter ett års utbildning på heltid skall huvudhandledaren och doktoranden göra en ettårsuppföljning av utbildningen, och rapportera här till studierektor för utbildning på forskarnivå.
 • Årlig inrapportering av poänggivande moment*
  Vid ettårsuppföljning, halvtidskontroll, treårsuppföljning samt inför disputation skall poänggivande moment som den forskarstuderande gjort, rapporteras här för studierektor at bedöma.
 • Tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå*
  Den forskarstuderande kan i detta ärende ansöka hos studierektor om att tillgodoräkna sig utbildning som skett innan registrering, som utbildning på forskarnivå.
 • Halvtidskontroll*
  Efter två års utbildning på heltid skall en halvtidskontroll genomföras, vilket skall ansökas om här.  
 • Treårsuppföljning*
  Efter tre års utbildning på heltid skall huvudhandledaren och doktoranden göra en uppföljning av utbildningen, och rapportera här till studierektor för utbildning på forskarnivå.

Relevanta dokument: 
Rektorsbeslut – Doktorandtjänst vid SHH
Doktoranders villkor och uppdrag inom SHH
Hållbar utveckling inom forskarutbildning vid SHH 

Riktlinjer för etikprövning av forskning vid SHH
Instruktion för lagring av forskningsdata vid SHH
Policy för hantering av forskningsdata vid SHH
Manual för samverkanssamtal handledare och doktorand
Flow chart halvtidskontroll
Instruktioner för halvtidskontroll
Instruktion till halvtidskommittén

 1. DISPUTATION
 • Ansökan om disputation
  Efter fyra års utbildning på heltid kan examination ske vid en disputation, vilket skall ansökas om här.  
 • Ansökan om licentiatexamen
  Efter två års utbildning på heltid kan examination ske vid en licentiatexamen, vilket skall ansökas om här.  
 • Ansökan om ändring av ansökan om disputation/licentiatexamen
 • Ansökan om budget för disputation. Innan några beställningar av resor, förtäring mm görs ska huvudhandledaren lämna utkast på budget för disputation till prefekt, vilket skall skickas in här. Underlaget ska fyllas i enligt mall i Centuri (se nedan).

Relevanta dokument: 
Instruktion för ansökan om disputation eller licentiatexamen samt skrivande av ramberättelse
Information till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande
Examensordning för utbildning på forskarnivå vid SHH
Flow chart Disputation
Arbetsordning Disputationskommittén vid SHH
Rutin för disputation vid SHH
Instruktion för ”Må spikas”
Budgetunderlag för huvudhandledare inför disputation

 

Ladda ner avhandlingsmall (i Word) och lathundar.


 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa